مجتمع عظیم خلیج فارس

موقعیت پروژه : شیراز - ورودی صدرا
سال ساخت : 1389 -1386

ارسال نظر