پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بلوک های دیواری

سازمان ملی استاندارد ایران

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

بر اساس قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد ،به

 موجب این پروانه اجازه داده می شود واحد تولیدی پدیده فوم با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و استاندارد ملی شماره   7782 از علامت

 استاندارد ایران برای محصول بلوک سیمانی سبک غیر باربر استفاده نماید.


تاریخ درج :  1396/6/7

تعداد بازدیدها : 2252

ارسال نظر