ورق یونولیت
 

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

چگالی 8

چگالی 9

چگالی 12

چگالی 15

چگالی 20

8000

8500

11500

20000

24000

 

قابل عرضه در انواع عرض و یا ضخامت دلخواه شما .