پدیده فوم

ورق یونولیت
 

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

چگالی 9

چگالی 10

چگالی 12

چگالی 20

چگالی 30

3500

-

4500

-

-

 

قابل عرضه در انواع عرض و یا ضخامت دلخواه شما .