پدیده فوم

ورق یونولیت
 

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

چگالی 8

چگالی 9

چگالی 12

چگالی 15

چگالی 20

5500

6000

7500

13000

16000

 

قابل عرضه در انواع عرض و یا ضخامت دلخواه شما .