پدیده فوم

ورق یونولیت
 

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

ابعاد 1×100×200

چگالی 8

چگالی 9

چگالی 12

چگالی 20

چگالی 30

3300

4000

4700

-

-

 

قابل عرضه در انواع عرض و یا ضخامت دلخواه شما .